Shasta Shakya

Visiting Assistant Professor

Office 608
Phone 504-862-8078
Email sshakya@tulane.edu
Websitehttps://shastashakya.wixsite.com/sshakya